ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ML interieurarchitectuur: De rechtspersoon die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurarchitectuur. In deze voorwaarden wordt onder ML Interieurarchitectuur verstaan de heer M.G.H. de Lange handelend onder de naam ML Interieurarchitectuur gevestigd te Borne ( 7622 JG) aan de van heemskerkstraat 25.

De opdrachtgever: De natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan de interieurarchitect als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
De opdracht of de overeenkomst: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en de interieurarchitect met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door de interieurarchitect.
Het project: Het pand, gebouw of bouwwerk of onderdeel daarvan, waarop de aan ML interieurarchitectuur verstrekte opdracht betrekking heeft.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot diensten en leveringen van ML interieurarchitectuur, leveringen van zaken door ML Interieurarchitectuur en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met de interieurarchitect, een en ander conform de vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.

Artikel 3: Offertes en opdrachtbevestigingen
3.1 Offertes van ML Interieurarchitectuur zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat ML Interieurarchitectuur de opdracht heeft bevestigd, worden herroepen.

3.2 Een verstrekte opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van ML interieurarchitectuur staan omschreven, wordt door ML interieurarchitectuur

schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door ML interieurarchitectuur zijn bevestigd.

3.3 Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van de opdracht door andere middelen te bewijzen.

3.4 Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door de opdrachtgever is ondertekend, en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat de interieurarchitect aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht
4.1 ML interieurarchitectuur zorgt dat hij voldoende is toegerust om de verantwoordelijkheid voor het project, waarop de opdracht betrekking heeft, te kunnen dragen. De interieurarchitect fungeert als vertrouwensman van de opdrachtgever.

4.2 De opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig de beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.

4.3 De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder ML interieurarchitectuur daarin te kennen.

Artikel 5: Honoraria, bureaukosten, kosten van derden
5.1 De honorering van ML interieurarchitectuur kan als volgt worden overeengekomen:
(a) volgens een percentage van de uiteindelijke bouw- en inrichtingssom, vermeerderd met in rekening gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemer(s); of

(b) op basis van een vantevoren vastgesteld uurtarief; of
(c) door een vast bedrag, exclusief de omzetbelasting, af te spreken.

5.2 De in lid 1 bedoelde honorering is exclusief bureaukosten, reis- en verblijfkosten, lichtdruk- en plotkosten, kosten van adviseurs, kosten voor het (doen) houden van toezicht op de uitvoering van de bouw, kosten van revisietekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden. Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

5.3 Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht.

Artikel 6: Honorarium bij gewijzigde opdracht
6.1 De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die de interieurarchitect verricht ten gevolge van:

(a) gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeschikkingen; of

(b) wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.

ML interieurarchitectuur informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstig vertraging oplevert.

6.2 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht ML interieurarchitectuur of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is

van de in lid 1 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

Artikel 7: Betaling en invorderingskosten
7.1 De declaraties van ML interieurarchitectuur dienen binnen 10 dagen na de declaratiedatum te worden voldaan door overboeking op de bankrekening van de interieurarchitect. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van de interieurarchitect terstond opeisbaar.

7.2 Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalingsverplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 1,5% per maand, met als minimum in ieder geval de op dat moment geldende wettelijke rente.

7.3 Alle door ML interieurarchitectuur gemaakte kosten om voldoening van zijn declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7.4 De buitengerechtelijke kosten worden als volgt vastgesteld:

Vorderingen tot € 5000,-: 15% over het openstaande bedrag met een minimum van € 350,-; over het meerdere tot € 10.000,-: 10%; voor iedere daaropvolgende € 10.000,- wordt het percentage vervolgens met 2% verminderd tot een minimum van 2%.

De hier genoemde bedragen worden per 5 jaar met 10% verhoogd, voor het eerst per 1 januari 2005.

7.5 Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door ML interieurarchitectuur gemaakte werkelijke

advocatenkosten te vergoeden. De werkzaamheden van de door ML interieurarchitectuur ingeschakelde advocaat dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening te zijn gebracht.

7.6 De opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste tegenvordering op ML interieurarchitectuur.

7.7 Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats van rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande declaratie, ongeacht of de opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere declaratie

7.8 Alle vorderingen van ML interieurarchitectuur worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surséance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Artikel 8: Duur en beëindiging
8.1 De opdracht kan tussentijds worden opgezegd, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

8.2 Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de opdracht door ML interieurarchitectuur, alsmede bij tussentijdse beëindiging door ML interieurarchitectuur wegens verwijtbare handelingen van de opdrachtgever, is ML interieurarchitectuur gerechtigd te vorderen:

(a) 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;

(b) de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die ML interieurarchitectuur ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

Artikel 9: Vertraging in de uitvoering van de opdracht
Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die de interieurarchitect niet kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht de kosten van die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan ML interieurarchitectuur te vergoeden. Voor zover mogelijk zal ML interieurarchitectuur de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

Artikel 10: Afwijking van ontwerp
Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van ML interieurarchitectuur en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11: Eigendoms- en auteursrechten
11.1 Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die ML interieurarchitectuur bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.

11.2 ML interieurarchitectuur heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoeld in de

Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

11.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van het ontwerp van ML interieurarchitectuur, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de interieurarchitect.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve -en installatieve adviezen, door derden worden vervuld, is ML interieurarchitectuur voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Bedoelde derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.

12.2 ML interieurarchitectuur is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.

12.3 De interieurarchitect is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

12.4 Indien het ontwerp van ML interieurarchitectuur niet kan worden uitgevoerd voor de geraamde bouwsom en deze omstandigheid te wijten is aan ML interieurarchitectuur, dan is ML interieurarchitectuur slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van ML interieurarchitectuur.

12.5 Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen

aan ML interieurarchitectuur, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van ML interieurarchitectuur met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.

12.6 In geval van aansprakelijkheid van ML interieurarchitectuur is deze voor de te vergoeden schade per opdracht steeds beperkt tot een bedrag van € 50.000,- of, indien het honorarium van ML interieurarchitectuur hoger is dan €50.000,-, tot een bedrag gelijk aan het honorarium van ML interieurarchitectuur met een maximum van €600.000,-. Onder honorarium wordt verstaan het bedrag bedoeld in artikel 5 lid 1, exclusief de kosten genoemd in artikel 5 lid 2.

12.7 Onverminderd lid 6 van dit artikel is iedere aansprakelijkheid van ML interieurarchitectuur beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door het artikel 15 genoemde scheidsgericht wordt bepaald.

12.8 ML interieurarchitectuur sluit terzake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt ML interieurarchitectuur de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan.

12.9 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan ML interieurarchitectuur kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 13: Overmacht
13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan ML interieurarchitectuur kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee ML interieurarchitectuur overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en materialen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voorzover

daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat ML interieurarchitectuur geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.

13.2 ML interieurarchitectuur heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat ML interieurarchitectuur zijn verbintenis had moeten nakomen.

13.3 Ingeval van overmacht heeft ML interieurarchitectuur het recht om zijn verplichtingen op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.

13.4 Indien ML interieurarchitectuur bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is ML interieurarchitectuur gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 14: Ontbinding
Indien na het sluiten van de overeenkomst aan ML interieurarchitectuur omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is ML interieurarchitectuur gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en zijn vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
15.1 Nederlands recht is van toepassing op de opdracht en de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn.

15.2 Alle geschillen- daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd- die tussen opdrachtgever en ML interieurarchitectuur of hun rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden ontstaan naar aanleiding van de opdracht, dan wel van overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, worden, met uitsluiting van de gewone rechter, beslecht door arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Arbitrage Instituut Bouwkunst, zoals dat luidt drie maanden voor de dag waarop de opdracht tot stand komt.

15.3 Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak van het scheidsgerecht geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht het geschil, voor zover het dientengevolge onbeslist is gebleven, opnieuw overeenkomstig dit artikel te doen beslechten. De vordering vervalt, indien zij bij de in lid 2 genoemde Stichting aanhangig wordt gemaakt later dan drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van rechterlijk vonnis. Degene die als scheidsman of secretaris aan de nietig verklaarde uitspraak heeft medegewerkt, zal aan de nieuwe behandeling niet mogen meewerken.

Artikel 16: BV 2001
16.1 Deze Basis-Voorwaarden 2001, welke verkort worden aangehaald als BV 2001, vastgesteld door de Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten BNI, zijn op 6 juli 2001 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 117/2001.

16.2 De BV 2001 zijn van kracht met ingang van 1 maart 2001 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die na of op deze datum tot stand komen.